Miles & kilometer

Skriv inn ett tall i Miles (MPH) for å kalkulere kilometer i timen (km/t)

Kilometer i timen (km/t) blir:

Kilometer & miles

Skriv inn ett tall i kilometer i timen (km/t) for å kalkulere Miles (MPH)

Miles i timen (mph) blir: